O vojenskom historickom archíve

Vojenský historický archív (VHA) ako súčasť Vojenského historického ústavu (VHÚ) zriadil minister obrany Slovenskej republiky 1. mája 1994.

VHA okrem iných činností zabezpečuje sústreďovanie, uchovávanie, uloženie, ochranu, ošetrovanie, odborné spracovanie a sprístupňovanie:

 • písomných archívnych dokumentov a iných foriem záznamov trvalej dokumentačnej hodnoty vzniknutých činnosťou vojenských ústredných orgánov, vojenských veliteľstiev a vojenských útvarov, inštitúcií a zariadení, ktoré v minulosti mali alebo v súčasnosti majú sídlo na území Slovenska, t. j.:
  • c. a  k. rakúsko-uhorskej armády do roku 1918,
  • československej armády v rokoch 1918 - 1939,
  • slovenskej armády v rokoch  1939 – 1945,
  • československej armády  v rokoch 1945 – 1992
  • a Armády (Ozbrojených síl) SR od roku 1993;
 • archívnych dokumentov, ktoré vznikli činnosťou orgánov a osobností prvého a druhého československého odboja (1914 – 1918, 1939 – 1945);
 • ďalších písomností, archívnych a špeciálnych zbierok týkajúcich sa vojenských dejín Slovenska a kmeňových dokladov vojakov a poddôstojníkov ročníkov narodenia 1911 – 1920;
 • vojenských predpisov, fotografií, vojensko-historických a vojenskoodborných prác, filmov, mikrofilmov, máp a rôznych tlačovín.

Vojenský historický ústav realizuje práce na projekte Digitalizácie kultúrneho  dedičstva  Vojenského  historického ústavu. Tento projekt je financovaný prostredníctvom  Operačného  programu  Informatizácia spoločnosti (OPIS).

Hlavným cieľom projektu je digitalizácia, uchovávanie a sprístupňovanie archívnych fondov VHÚ ako kultúrneho dedičstva SR. Projekt  vytvára základ  pre  systematické  narábanie  so zdigitalizovanými   archívnymi   objektmi vojensko-historického charakteru na Slovensku vo formátoch konformných s európskymi  štandardmi,  chráni  vybranú časť kultúrneho dedičstva pred mechanickou  deštrukciou  či ďalším  znehodnotením, uľahčuje prístup k efektívnemu využívaniu zdigitalizovaných objektov pre edukačné, vedecko-výskumné i osvetové účely. Projekt priamo napomáha digitalizácii  špecifického  segmentu kultúrneho dedičstva,  a  síce  vojenskohistorických archívnych objektov.

Digitalizáciou   archívnych   dokumentov  a  materiálov  VHÚ  zabezpečuje zrýchlenie prístupu užívateľov, či už laickej alebo odbornej verejnosti, k archívnym dokumentom,  ako  aj  vytvorenie  podmienok  na  zabezpečenie  zvýšenia  úrovne vedeckého  poznania  v  oblasti  vojenskej historiografie.   V   neposlednom   rade   sa výrobou   vysokokvalitných digitálnych obrazov dostupných elektronicky redukuje  opotrebovanie  krehkých  a ľahko poškoditeľných dokumentov a predmetov.