Nachádzate sa tu

Pre verejnosť

Prístup k archívnym dokumentom upravuje zákon NR SR č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a  Bádateľský poriadok Vojenského historického archívu, ktorý upravuje nazeranie a štúdium archívnych dokumentov v bádateľni archívu.

Prostredníctvom projektu "Digitalizácia kultúrneho dedičstva VHÚ" VHA poskytuje aj elektronické služby pre laickú aj odbornú verejnosť. Pre využitie týchto služieb je potrebné zaregistrovať a prihlásiť sa na tomto portáli. E-bádateľňa poskytuje pre prihlásených užívateľov nasledovné služby:

  • vyhľadávanie a prezeranie digitalizovaných dokumentov Hlavného vojenského veliteľstva
  • vyhľadávanie v digitalizovaných archívnych fotografiách
  • vyhľadávanie v digitalizovaných osobných spisoch.

Digitalizované archívne fotografie a osobné spisy sú sprístupňované laickej verejnosti na základe žiadosti o prístup k dokumentom. Túto žiadosť je možné vyplniť priamo na tomto portáli po vyhľadaní dokumentu. Pre sprístupnenie dokumentov je potrebné splniť rovnaké podmienky ako prostredníctvom Bádateľne VHA.