Nachádzate sa tu

Digitalizácia kultúrneho dedičstva VHÚ

Kód ITMS projektu: 21120120015

Operačný program: Informatizácia spoločnosti
Prioritná os: 2. Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry
Opatrenie: 2.1. Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, jeho archivovanie, sprístupňovanie a zlepšenie systémov jeho získavania, spracovania a ochrany
Číslo výzvy: OPIS-2012/2.1/06-DP
Typ projektu: dopytovo orientovaný
Termín realizácie projektu: od 6. februára 2013 do 30. júna 2015
Celkové oprávnené výdavky projektu: 998 863,60 €
Miesto realizácie: Bratislava, Krajná ul. č. 27

Ciele a prínosy projektu
Strategický cieľ projektu: Digitalizácia, uchovávanie a sprístupňovanie archívnych fondov VHÚ ako kultúrneho dedičstva SR.
Špecifický cieľ projektu: Zabezpečenie materiálno–technických a personálnych podmienok pre digitalizáciu, uchovávanie a sprístupňovanie archívnych dokumentov.