Cena za vyhotovenie a zaslanie kópií osobných spisov objednaných na základe "Žiadosti o prístup k dokumentom":
Podľa zákona č. 145/1995 Z. z. (Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch) v znení neskorších predpisov a podľa Prílohy k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. (Sadzobník správnych poplatkov), položka č. 2, písmeno a) a písmeno c) je poplatok za vyhotovenie a osvedčenie kópií z úradných záznamov, evidencií a zo spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu stanovený vo výške 3 €.

You are here

Search results

(31 - 35 of 287)

Pages

Pages